EAIAEEUAAEO AN?AO OCO ?NAEOEECO OCO AEIAEA

Oi oe ocia?iae Aeuaea oi aioeeaiaaiuiaooa iYoa a?u oci ?naeoee?. IYou aceaa? oco ?naeoee?o eae aeouo a?u uea oa eaoeeU a?ioaeYoiaoa ?io a?eoYnae ooi o?ia, oci oaa?a, oci aia?ii? eae oii oo?eoiu iao, c ?naeoee? a?iae ?io iao a?iae oc aoiaouocoa ia eaoaii?oioia oci ?aea oco oc ociao?a aea oc ?u?o iao.

AeoYeaoc oui eYoaui oco Aeuaea ia aouoaneeuocoa
?iao a?u oioo ineoiiyo ?io a?oaia ooc aeuaea,a?iae uoe aeuaea a?iae c aeaaeeao?a oco e?icoco a?u Yia ocia?i oa Yia Ueei ooceuoanio a?e?Yaio.
Aoo? c e?icoc i?ina? ia ooiaa? ooi oooeeu a???aai, i?ina? ia ooiaa? eae ooi oo?ieiaeeu ? oi ?iaoiaoeeu: a?iae ?Uioa aeuaea. eeuooa,iYou oco Uoecoco ooi oooeeu a???aai, a?eoYnioia aeeaaYo eae ooa o?ueie?a aaeyoana oon?iaoa oco oo?iouiaoee?o iao iiouocoao.
Eae?o aoeiyiaooa, ooaeaionuiuiaooa ooi o?ia iao, ooci aia?ii? eae ooci oo?ieiaee? anaoocneuocoa, iYoa ouoi a?u oa aeoeco?nea unaaia,u?uo eae oci aia?ii?.
Ai eae i?ina? c aia?ii? eae c oo?ieiaee? anaoocneuocoa ia ooiaa?iioi aiaiUnocoa,Yiao a?u oioo oou?ioo oco aeuaea a?iae ia aii?ie?oae oc anUoc oioo. Aoou oi aeoeaiuiaooa Ueeuooa a?u oa ?n?oa iae?iaoa. ?iao aiuoaneeuo ?anaocnco?o aai i?ina? ia aioeecoea? ?anU iuiii oi a???aai oco oooee?o e?icoco aceaa? oi aiuoaneeu ouiaoeeu a???aai oco ?naeoee?o. Aai a?iae oa eYoc ia aioeecoea? oii onu?i ?io aia?iYioia, oi ??o aeoeaiuiaooa oci aia?ii? iao, oii onu?i ia oii i?i?i ooa?nii??ioia oci aia?ii? eae oci oooee? e?icoc. Ea aiaeaoanea? aea oci aoeoaeo?a ia oci i?i?a eeiiyiaooa, ea a?iae oa eYoc ia iaon?oae oii aneeiu oui aoe?oaui eae ?ouo ia ?niiiiaon?oae oc aeUneaea oco eUea Uoecoco eae eYoco.
Ee uiuo,aoou ?io Y?ae oc iaaaeyoanc ociao?a a?iae i onu?io ia oii i?i?i aia?o ae?iioia eae aeoeaiuiaooa oc eYoc eae oci aia?ii? iao eae?o aneoeuiaooa iYoa o/aoo? oc eYoc. Aoou a?iae i?a eaiaee?aco an?? ?io ea ?nY?ae ia o?eaoae oa aoaniia? eUea oinU ?io aoeiyiaea eae c i?i?a iao Y?ae eecniaiocea? a?u oa ea?iaia eae oci ?a?na ?nicaioiYiui aaoeUeui.

Oe a?iae Uoaia;
oaia, ocia?iae eYoc, ? ooUoc, eae ?niYn?aoae a?u oi oaioeneoeeu as - ?anaiYiu, a?iae, eUeiiae, oi?ieaoiyiae eae oeieao? iea ooaeaeneiYic ooUoc.
I Patanjali, iYoa ooa Yoga Sutras, ?aneanUoae oci Uoaia uo ooiaoaoiu ayi ociaioee?i ?ieio?oui, sukha eae sthira. Sukha ocia?iae oci eaeuocoa oio ia enaoUia iea eYoc ia Uiaoc eae aoeie?a eae sthira a?iae a?iae i?a ?ieuocoa ooaeanuocoao eae aen?aaeao.AooYo ie ayi ?ieuocoao ?nY?ae ia ooio?Un?ioi iYoa ooci ooUoc. Oi ia ia?iaeo ?anaaa?aiaoio ?Unei ia oa ?uaea ooaonuiYia aea ayi aaooanuea?oa, uoi ?naeU?aoae aea ia oa ?Unioi ouoianao?a, aai a?iae iyoa sukha, iyoa sthira. I Yeaa?io, sthira, ?nY?ae ia ooiiaayaoae eae a?u oc ?niiee? aeUneaea eae oci Uiaoc. AooYo ie ayi an?Yo ?nY?ae ia ooio?Un?ioi, aeee?o c Uoecoc aai a?iae asana. Iuiii uoai aiaoeiyiaooa ia iea ooUoc ?io Y?ae ?niiee? aeUneaea, aceaa? ?io i?iniyia ia ia?iioia iYoa o/aoo?i ia Uiaoc eae iiae? ana? aia?ii?, oaauiaooa aooYo oeo an?Yo.
Ai iea ooUoc iao oYniae oa?oeana?a ? aiaooUouoc, eaeyoana a?iae ia eUiioia iea ?anaeeaa? oco ?io uiuo i onu?io aeoYeaoco oco ea aeY?aoae a?u oeo an?Yo sthira eae sukha, ?o?io ia acieionaceiyi ie eaoUeeceao ouiaoeeYo aia?iaoooeeYo eae iicoeeYo ooie?eao ?io ea iao a?eonYoioi ia ooi?aneeUaioia oc ooaeaeneiYic eYoc iYoa ooci ?naeoee? iao.

Oaaaoiuo oio ?niou?eeiy onu?io e?icoco, oui in?ui eae oui ?niaeciUoui aoaeoecoe?i ?io ?aniooeU?ae eUea oinU oi o?ia eae c aia?ii? oio aoeiyiaiio.

E?icoc ?io aeoaea?oae ia ooaeYionuoc eae eai?a aeUeaoc oyaeneoco eae aioaauieooeeuocoao.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Eισαγωγή
Συχνές ερωτήσεις

Η πρακτική της γιόγκα
θεμελιώδεις αρχές

Πρακτική της γιόγκα: εναρμόνιση κίνησης, αναπνοής, συναισθήματος
Η σχέση ανάμεσα στην αναπνοή
και την κίνηση

Γιόγκα για άνδρες
Γιόγκα για μητέρες
Γιόγκα για παιδιά
Γιόγκα θεωρία-βασικές έννοιες
H ποιητική του σώματος

Mερικά θεμελιώδη κείμενα της γιόγκα

Τα έξι yoga darshanas
Τα yoga sutras του Patanjali 1
Ταyoga sutras τουPatanjali 2
Ταyoga sutras τουPatanjali 3
Ταyoga sutras τουPatanjali 4
Ταyoga sutras τουPatanjali 5 - Γιάμας
Ταyoga sutras τουPatanjali 6 - Νιγιάμας
Ταyoga sutras τουPatanjali 7 - Άσανα

Σεμινάριο γνωστικής εμβάθυνσης στη θεωρία της γιόγκα - με τη Λήδα Shantala

Αρχική Λήδα Shantala | Σύντομο βιογραφικό | Χοροθέατρο | Ταξίδια | Shantom | Γιόγκα | Iνδικός χορός
Χοροθεραπεία |
Ενοικίαση αιθουσών | Τα ΝΕΑ μας | Μαθήματα | Εβδομαδιαίο πρόγραμμα| Σεμινάρια
Εναλλακτικές θεραπείες | Εκδηλώσεις | Οδηγίες πρόσβασης | Sitemap | Credits | Home


Τελευταία ενημέρωση της σελίδας: 10 Aυγούστου 2006